Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja Psihologije Zidanšek se uporabljajo za internetno stran www.psihologija-zidansek.si, za vse terapevtske storitve, izobraževanja, delavnice in druge dogodke,  ki jih organiziramo ter za mesečno prejemanje elektronskih novic. Vsak oseba, ki je obiskovalec ali naročnik naše spletne strani, naših dogodkov, storitev ali elektronskih novic oziroma oseba, ki nam na kakršenkoli način sporoči svoje osebne podatke, soglaša, da je prebrala in se seznanila s splošnimi pogoji poslovanja ter s splošnimi informacijami o varstvu osebnih podatkov in se z njimi strinja.

1. Storitve

Psihologija Zidanšek nudi naslednje storitve:

  1. Psihološke svetovanje in psihoterapijo po principih vedenjsko-kognitivne terapije (VKT) – individualno, za pare, skupinsko.
  2. Delavnice za posameznike in podjetja.
  3. Izobraževanja za posameznike in podjetja.
  4. Dogodke za prijavljene posameznike.

Ponudnik storitev:

Psihologija Zidanšek, Sabina Zidanšek, s.p., Valjhunova ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Naročnik oz. klient:

Je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se je vključila v terapijo (psihološko svetovanje ali psihoterapija) ali ki se je s ponudnikom preko spletne strani ali e-poštnega sporočila ali telefona dogovorila in sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev – nakup dostopa do terapij ali izobraževalnega programa (delavnice in/ali izobraževanja).

Terapevtski in/ali izobraževalni program:

Program, ki ga je naročnik izbral, plačal na vnaprej dogovorjen način in do katerega ima dostop. Koraki programa si sledijo v logičnem zaporedju, trajanje je odvisno od programa in dogovora med ponudnikom in naročnikom. Cilj programa je, da naročnika opolnomočimo z novimi znanji in veščinami, ki mu omogočajo učinkovitejše spoprijemanje z življenjskimi težavami in izzivi.

2. Prijava in plačilo

Vse cene v ceniku na spletni strani so v evrih (EUR) in ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV), saj Psihologija Zidanšek ni davčni zavezanec.

Pred prijavo na terapije, delavnice, izobraževanja, dogodke in elektronske novice, ki jih organizira ali pripravlja Psihologija Zidanšek se je potrebno najprej strinjati s splošnimi pogoji poslovanja in se seznaniti s splošnimi informacijami o varstvu osebnih podatkov. Posameznik se strinja s pogoji poslovanja, če se je na terapijo, delavnico, izobraževanje ali dogodek prijavil preko spletne strani, telefonske številke (068 182 240) ali elektronske pošte (info@psihologija-zidansek.si).

Pred začetkom oz. vstopom v terapevtski proces je potrebno predhodno strinjanje in podpis informiranega soglasja za terapevtski proces. Predpogoj za pričetek terapevtskega procesa je klientova možnost rednega udeleževanja terapevtskih srečanj. Dogovorjenega termina ni mogoče spreminjati, razen ob predhodnem strinjanju terapevta in klienta. S prijavo na terapijo se klient zavezuje, da bo poravnali celotno ceno terapije (v odvisnosti od števila obiskov) ali celotno kotizacijo delavnice, izobraževanja ali dogodka, v skladu z objavljenim cenikom ali ponudbo. Pri programih, kjer cene niso navedene, se cena določa v skladu z dogovorom med izvajalcem in  naročnikom.

Pridržujemo si pravico do spremembe cenika. Če se cenik spremeni po tem, ko je posameznik že vključen v program ali storitev, zanj obvelja cena, ki je bila objavljena v času vključitve.

Način plačila:

plačilo na TRR – plačilo na transakcijski račun ponudnika. Podatke za nakazilo naročnik prejme neposredno od ponudnika. Rok plačila je 5 delovnih dni od opravljene storitve (terapija, delavnica, izobraževanje, dogodek), lahko pa naročnik storitev plača tudi vnaprej. Ponudnik izstavi e-račun, ki ga naročnik prejme na svoj izbrani in navedeni e-poštni naslov.

3. Pogoji odpovedi programa

Dogovorjenega termina terapije ni mogoče spremeniti, razen ob izjemnih dogodkih, ob katerih klient predloži verodostojna dokazila, odgovorna oseba Psihologije Zidanšek pa dokumentacijo pregleda in potrdi. Če se klient dogovorjenega termina terapije ne udeleži in tega ne sporoči vsaj 24 ur pred dogovorjenim terminom, plača polovico osnovne cene srečanja; omenjeno ne velja ob izjemnih dogodkih, kot opisano zgoraj.

Ob  prijavi na delavnico, izobraževanja ali dogodek, lahko prijavljeni odpove svojo udeležbo najkasneje pet dni pred pričetkom programa, ob tem ne zaračunamo nobenih stroškov. Če se zaradi opravičljivih razlogov oseba programa ne more udeležiti, lahko tudi znotraj omenjenega 5-dnevnega roka, ob dogovoru z izvajalcem, odstopi od prijave oziroma se z izvajalcem dogovori za novi kasnejši termin.

Pridržujemo si pravico do odpovedi ali spremembe delavnice, izobraževanja ali dogodka, če v organizacijo poseže višja sila. O tem bodo vsi prijavljeni predhodno obveščeni, tj. takoj, ko bo to mogoče.

4. Avtorske pravice

Vsebina spletne strani Psihologije Zidanšek je avtorsko delo in je ni dovoljeno kopirati, razmnoževati, spreminjati ali distribuirati, razen v primeru pisnega soglasja.

5. Reševanje sporov

Vsak obiskovalec ali naročnik nam lahko zastavi vprašanja, sporoči svoje pritožbe ali pohvale na elektronski naslov: info@psihologija-zidansek.si. Za razreševanje morebitnih sporov ali nesoglasij si bomo prizadevali po naših najboljših močeh, in sicer v obojestransko korist. Ponudnik in stranka se zavezujeta spore reševati po mirni poti, z mediacijo. Če to ni možno, je za reševanje sporov po zakonu pristojno okrajno sodišče v Ljubljani.

Splošni pogoji so bili nazadnje spremenjeni: